03-5751257

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

דוגמא לתביעה לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון

מהות התביעה: שמירת זכויות איזון משאבים

 כתב תביעה מאת עורך דין הסכם ממון טלי אויזרוביץ

 1. התובעת והנתבע הינם בני זוג, שנישאו זל"ז בנישואין אזרחיים באוקטובר שנת -. אלו הם נישואיהם השניים של בני הזוג. לנתבע שתי בנות בגירות מנישואיו הראשונים.
 1. מנישואיי בני הזוג נולדו להם הקטינים —, בת חמש, —- יליד, בן שנתיים.
 1. הצדדים מתגוררים בשיכון דן, בבית פרטי בן 6 חדרים, אותו הם שוכרים בשכירות של 6,700 ₪ לחודש. יחד איתם מתגוררות בנותיו הבגירות של הבעל.
 1. הנתבע הגיע לנישואין ללא כל רכוש. מחצית הדירה מנישואיו הראשונים נמכרה לאשתו. מצורף לרשימת המסמכים הסכם הגירושין שלו.
 1. הנתבע הבעל הינו איש תוכנה, עבד כמנהל צוות פיתוח, בשנתיים האחרונות הקים חברה פרטית, אשר הנתבע הוא העובד היחידי, ועוסק בייעוץ לחברות שונות. הוא מנהל את החברה ועובד מהבית. לנתבע הכנסות של כ-50,000 ₪ לחודש ולאחר ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי ומע"מ נותרת בידו הכנסה של כ- 35,000 ₪ נטו לחודש לפחות.
 1. בנוסף הבעל שותף בחברות שונות בחו"ל ומקבל הכנסות מחברות אלו מעת לעת, בסכומים ניכרים. הוא השקיע סכומים ניכרים בשותפויות השונות. ב- 2006 לדוגמא, הרויח כ- 30,000 דולר, ובאפריל 2007 למשל קיבל כ 50,000 ₪ נטו מהשקעה אחת ועוד כ-20,000 ₪ נטו מהשקעה אחרת, והאישה אינה יודעת מה עשה הבעל בכספים אלו ואם לא היו רווחים נוספים. הבעל העלים מהאישה.
 1. האישה אינה עובדת עקב מחלה אוטואימונית בה חלתה, בגינה קיבלה 100% נכות זמנית, החל מחודש פברואר 2011 ועד יוני 2012. בשלב זה, מקבלת האישה גימלת אי כושר עבודה בסך של כ- 13,500 ₪ לחודש וכן גימלת נכות מביטוח לאומי בסך 2,447 ₪. לפני שחלתה עבדה האישה כתכניתנית והשתכרה כ- 14,500 ₪ נטו.
 1. האישה גילתה כי הבעל בוגד בה עם נשים שונות ועל רקע זה החליטו הצדדים להיפרד. הבעל ביזבז כספים על נערות ליווי ושיחות ארוטיות ועליו להשיב מחצית מכספים אלו לאישה. הבעל הודה בפניה כי בילה יומיים בלאס וגאס, וביזבז כסף על נשים, כשנסע לחו"ל במסגרת עבודתו.

הרכוש

 1. כאמור הבעל שותף בחברות שונות בחו"ל ומקבל הכנסות מחברות אלו מעת לעת, בסכומים ניכרים. הוא השקיע סכומים ניכרים בשותפויות השונות, לפי המסמכים שמצויים כרגע ברשות האישה וייתכן כי השקיע יותר. הבעל העלים את רווחי השקעות אלו. מבוקש למנות רו"ח חוקר מטעם בית המשפט על מנת שיעריך את רווחי הבעל בשנים אלו, ומבוקש להורות לבעל להשיב לאישה מחצית מרווחים אלו. כמו כן מבוקש לשום שווי חלקה של האישה בחברות. לחילופין בלבד, על הבעל להשיב לאישה מחצית מסך כל השקעתו בשותפויות בתוספת ריבית והצמדה.
 1. החברה של הבעל — בע"מ, שייכת אף היא לשני הצדדים. מבוקש למנות רו"ח מטעם בית המשפט אשר ישום את שווי חלקו של הבעל בחברה, ולהורות על חלוקת שוויו בין הצדדים. בנוסף צבר הבעל נכס קריירה וקשרים במשך שנות הנישואין והאישה זכאית למחצית מנכס זה. יצויין כי הבעל מספר שמכר את החברה בעשרים אלף ₪. יש לבדוק סיפור זה גם ואם נכון, יש לשום שווי אמיתי של החברה ולחייבו בתשלום הריאלי.
 1. לאישה חשבון בנק על שמה ולבעל חשבון בנק על שמו. מבוקש לאזן את החסכונות בחשבונות הבנק של הצדדים מיום נישואיהם ועד ליום הגשת התביעה, למעט את כספי גימלת הנכות מביטוח לאומי ומביטוח אובדן כושר עבודה, אשר הצטברו בחשבון האישה ודרושים לה להבטחת עתידה בנפרד מהבעל.
 1. יצויין כי לאישה דירת שני חדרים בתל אביב מלפני הנישואין, עליה רובצת משכנתא, שמשולמת מהשכרת הדירה. הדירה מושכרת תמורת 5,000 ₪ לחודש והמשכנתא היא בסך של כ-4,200 ₪ לחודש. מדובר בדירה השייכת לאישה בלבד בהתאם לחוק יחסי ממון.
 1. הבעל והאישה צברו זכויות סוציאליות לרבות פנסיה אותם יש לאזן בין הצדדים.
 1. הצדדים רכשו שני רכבים בזמן הנישואין אשר רשומים על שם הבעל אך שייכים לשני הצדדים מחצה ומחצה.
 1. בין היתר, רכשו בני הזוג את הנכסים ו/או הכספים הבאים, שחלקם רשומים על שם הבעל אם כי, כי נכסים אלה שייכים לשניהם בחלקים שווים:

(להלן: " הנכסים")

 1. התובעת תטען כי היא זכאית לכך שיינתנו צווים לשם מניעת עשיית כל דיספוזיציה ברכוש הנ"ל, בלא חשיבות לעובדה שהרכוש רשום על שם בעלה בלבד, וזאת כדי לשמור על זכויותיה על פי הדין ברכוש זה.
 1. לתובעת חשש סביר ומבוסס כי הנתבע עומד לסכל את זכויותיה העכשוויות העתידיות ברכוש הנ"ל ע"י מכירת הרכוש, שיעבודו כנגד הלוואות פיקטיביות, או יזומות, או העברתו לצד ג' באופן שייגרם לתובעת נזק בלתי הפיך בעתיד.
 1. לתובעת קמה הזכות על פי הדין לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג 1973 וכבוד בית המשפט מתבקש להורות על חלוקת הרכוש וביצוע האיזון בפועל.
 1. התובעת זכאית לכך שזכויותיה תישמרנה עד שייערך איזון משאבים כולל בינה לבין הנתבע.
 1. התובעת זכאית על פי הדין לסעדים המבוקשים על ידה, ובין היתר לקבלת צווים מבית המשפט לשם שמירה על זכויותיה ברכוש הנ"ל, ובית המשפט מתבקש לנקוט כל הצעדים הדרושים לשם שמירת זכויות התובעת כאמור ועל פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג.
 1. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעת התובעת, לאור הקירבה בין הצדדים ולאור מקום מגוריהם המשותף.
 1. יצויין כי נספחי כתב התביעה מצורפים לרשימת המסמכים המפורטת שצורפה לתביעת המזונות זאת על מנת למנוע כפל מסמכים.
 1. אשר על כן יתבקש כב' בית המשפט כדלקמן:
 • א. להזמין את הנתבע לדין.
 • ב. כב' ביהמ"ש יתבקש לאזן את הרכוש המפורט בתביעה ורכוש נוסף אשר יתברר במהלך ניהול ההליך.
 • ג. לנקוט באמצעים לשמירת זכויות התובעת בכלל הרכוש והנכסים כפי המפורט.
 • ד. להורות לנתבע למסור דו"ח מלא ומפורט, המאומת בתצהיר והמלווה באישורים שוטפים מוסמכים מתאימים, על כל הנכסים והזכויות שנרכשו במהלך הנישואין על ידו ו/או שנרשמו על שמו ו/או ע"ש אחרים מטעמו, אף אם אינם עוד בידו, על מועד רכישתם, אופן רישומם והצטברותם ומצבם וערכם הנוכחי. וכן לצוות על הנתבע להמציא ערובות מתאימות להבטחת הזכויות הללו, ככל שיידרש בנסיבות העניין.
 • ה. להורות על רישום עיקול ו/או צו מניעה על זכויות הנתבע בנכסים בסעיף לעיל הרשומים על שמו לרבות הפירות והרווחים המצטברים או המופקים מהם.
 • ו. לקבוע שכל פעולה בנכסים ובזכויות כאמור לעיל טעונה הסכמת הצדדים לתביעה זו.
 • ז. ליתן את כל הסעדים והצווים הזמניים שיידרשו לשם הבטחת ושמירת זכויות התובעת על מנת להסיר חשש להברחת נכסים והזכויות (לרבות ההכנסות והרווחים המופקים מהם) ו/או העלמתם ו/או שיעבודם ו/או העברתם לידי צד ג' ללא ידיעתה וללא הסכמתה של התובעת.
 • ח. להורות על השבת הכספים והנכסים או שוויים, שהוברחו כבר, אם יתגלה שהנתבע הבריח כספים.
 • ט. התובעת שומרת לעצמה את הזכות לבקש את כל הסעדים שביקשה בתביעה זו, גם לגבי נכסים נוספים וכספים נוספים, אשר יתגלו עקב תביעה זו. כן שומרת על זכותה לצרף מסמכים נוספים אשר טרם הספיקה לאסוף ולהנפיק.

לאור האמור לעיל מתבקש כב' בית המשפט:

 • א. להזמין את הנתבע לדין.
 • ב. ליתן את כל הסעדים המגיעים לתובעת כמבוקש על ידה לעיל.
 • ג. לחייב את הנתבע בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.

 

                        טלי אויזרוביץ, עו"ד

                              ב"כ התובעת 

מתעניינים בייעוץ לגבי משמורת משותפת, מזונות, חלוקת הרכוש, הסכמי ממון או ירושה?

השאירו את הפרטים הבאים וניצור אתכם קשר בהקדם

מאמרים נוספים בנושא

קידום אתרים לאוס קידום אתרים
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support