ביהמ'ש דחה את הערעור וקבע:
המצווה חייב להבין את הצוואה פורמאלית ומהותית.הצוואה אמורה לשקף את שיקול דעתו של המצווה, ואם המצווה אינו יכול להפעיל את שיקול הדעת אין לקיים את הצוואה. זהו צדו השני של עקרון כיבוד רצון המת.

באשר למעורבות בעריכת הצוואה, העילה המבטלת הוראה המזכה את מי ש'לקח באופן אחר חלק בעריכתה' היא גמישה ומטרתה למנוע ממי שהיה עשוי נורמטיבית להשפיע על תוצאות עריכת הצוואה להנות ממנה.

העילה תחול גם על מי שעשה כמה מעשים שבכל אחד מהם אין כדי לבטל את ההוראה, אך במצטבר יש לקבוע כי עבר את הרף המותר.

אנשים, שהתעניינו במאמר זה, התעניינו גם ב:

בימ'ש קמא קיבל את ההתנגדות בקובעו כי המנוחה לא הייתה כשירה לעשות צוואה במועד עריכתה וכי המערער היה מעורב בעריכת הצוואה בצורה שאינה מזכה אותו להנות ממנה.

השב תגובה