מאת:

תביעה לצורך הבהרת פסק דין, בו נפסקו מזונות לילדה ונקבע, בין היתר, כי אבי הילדה ישא בכל הוצאות החינוך, לפי דרישת ביה’ס, לרבות דמי שכלול, טיולים, חוגים, פעולות העשרה ושיעורים פרטיים. האב טען כי ההשתתפות הילדה בחוגים אינה לפי דרישת ביה’ס ולכן הוא פטור מלהשתתף בהוצאות אלו.

ביהמ’ש קבע: המשמעות הנכונה של הסעיף בפסה’ד היא כי על האב לשלם עבור כל הוצאות החינוך שידרוש ביה’ס וכל תשלום אחר אשר ידרוש ביה’ס במסגרת זו, וכן לשאת בדמי שכלול, טיולים, חוגים, פעולות העשרה ושעורים פרטיים של הקטינה, אשר לגביהם אין צורך בדרישה של ביה’ס בכתב או בעל פה.

על פי החוק, האב אינו צריך לחשוש כי ייחשף להוצאות בלתי מוגבלות משום שלאיש מההורים אין סמכות בלתי מוגבלת ובלעדית לקבוע איזה פעולות תעשה הילדה, באיזה טיולים תשתתף ובאיזה חוגים, פעולות העשרה ושיעורים פרטיים היא תהיה מעורבת. עניינים אלה נשארו בסמכות האב במידה שווה לסמכות האם למרות משמורת הילדה אצל האם. האב מוסמך, אם ירצה, להודיע לאם מה רמת ההתייעצות שהוא דורש, ומה הפעילויות המקובלות עליו, הן מבחינת ההיקף והן מבחינת העלות.

השב תגובה